ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍ

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:
Stylebop

ຫຼັງຈາກທີ່ຫຼາຍທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຄໍລຳ້ທີ່ຜ່ານມາ “ວິທີ່ຊື້ເຄື່ອງຈາກອາເມລິກາດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ” ແລະ ຫຼາຍທ່ານກໍສົ່ງຄຳຖາມມາທາງ page ຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ທາງເຮົາແນະນຳ ແລະ ຕອບຄຳຖາມທີ່ຂ້ອງໃຈ, ສະນັ້ນມື້ນີ້ ປີເຕີ (ຈາກມິວສ໌) ຈະມາຕອບຄຳຖາມທີ່ຄັດຂ້ອງໃຈເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ clear ກັນເລີຍ! (ເຕືອນ: ຄຳຕອບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕອບຕາມ experience ທີ່ເຄີຍພົບມາ)

1. ພາສີເສັຍກັນແນວໃດ?

ສະເພາະເຄື່ອງທີ່ສົ່ງມາທາງ DHL: ກ່ອນເຄື່ອງທີ່ມີມູນຄ່າເກີນ $200 ຈະມາຮອດ ເຂົາຈະໂທຖາມວ່າຈະ clear ພາສີເອງ ຫຼື ໃຫ້ EXIM ເປັນຜູ້ clear ໃຫ້ (EXIM ແມ່ນເອເຈັ້ນເສຍພາສີ ເຮົາແນະນຳໃຫ້ເພິ່ນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເດີ).
Rate ພາສີຂອງ EXIM: ຖ້າສິນຄ້າມີມູນຄ່າເກີນ $200 ຈະໄດ້ເສັຍພາສີ $40 ແລະ ຖ້າເຄື່ອງມູນຄ່າເກີນນັ້ນ (ປະມານ $400 ຫຼື $500 ຂື້ນໄປ) ເພິ່ນຈະຄິດໄລ່ເປັນ 10% ຂອງຄ່າເຄື່ອງ. ຕົວຢ່າງທ່ານຊື້ຄອມຜິວເຕີ້ມູນຄ່າ $1500 ທ່ານຈະຕ້ອງເສັຍ $150.

ຖ້າທ່ານຢາກເສັຍພາສີເອງ: ທ່ານຈະຕ້ອງໄປລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີທີ່ເດີນບິນ ເຊິ່ງອາດໄດ້ເສັຍຫຼາຍກ່ວາ 10% ເພາະເພິ່ນຈະເພີ່ມຄ່າອາກອນຕ່າງໆຂື້ນ. ຖ້າທ່ານນຳເຄື່ອງທີ່ຖືວ່າເປັນເຄື່ອງຟຸ່ມເຟືອຍເຊັ່ນເຄື່ອງສຳອາງ ເຮົາແນະນຳໃຫ້ EXIM ເປັນຜູ້ຕ່າງໜ້າ ເພາະພາສີ ແລະ ອາກອນຈະສູງຫຼາຍ.

ສະເພາະເຄື່ອງທີ່ສົ່ງມາທາງໄປສະນີອືນເຊັ່ນ FedEx, EMS, USPS: ໃນກໍລະນີທີ່ເຄື່ອງຂອງທ່ານຈະຕ້ອງເສັຍພາສີ ແມ່ນທ່ານຈະຕ້ອງເຂົ້າໄປເອົາທີ່ບໍລິສັດໄປສະນີລາວ ເຊິ່ງຈະບໍ່ມີເອເຈັ້ນຕາງໜ້າທ່ານເພາະ EXIM ໃຫ້ບໍລິການແຕ່ກັບ DHL.

2. ບໍລິສັດອື່ນນອກຈາກ Myus ມີບໍ່?

ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັບເຄື່ອງແຖນທ່ານທີ່ປະເທດອາເມລິກາກໍມີຫຼາຍ ແຕ່ເຮົາແນະນຳ Myus ເພາະເຮົາເອງໄດ້ໃຊ້ບໍລິການມາກວ່າ 5 ປີແລ້ວ ແລະ ບໍເຄີຍເຮັດໃຫ້ຜິດວັງ ຫຼື ພົບປັນຫາໃດໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາກ້າແນະນຳທ່ານ. ຂໍ້ດີອັນທີ່ 2 ແມ່ນຄ່າຂົນສົງຂອງບໍລິສັດນີ້ ແມ່ນຖືກກ່ວາບໍລິສັດອືນຫຼາຍ ແລະ ເຄື່ອງກໍສົງມາຮອດປະເທດເຮົາໃນເວລາໄວອືກ. ສະນັ້ນເຮົາຈິ່ງໝັ້ນໃຈທີ່ຈະແນະນຳ Myus ໃຫ້ກັບທ່ານ. ຖ້າທ່ານສົນໃຈຈະລົງຖະບຽນໃຫ້ທ່ານຄຮີກລີ້ງດ້ນລຸ່ມນີ້.

ລົງຖະບຽນ: MyUS: Free 1 Month Membership + 15% off your 1st Shipment!

ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບການຊື້ເຄື່ອງຈາກອາເມລິກາອ່ານ: ວິທີ່ຊື້ເຄື່ອງຈາກອາເມລິກາດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:

Farfetch.com (US)

3. ເຄື່ອງສົ່ງມາລາວດົນປານໃດໄດ້?

ເຄື່ອງທີ່ສົງມາລາວຈາກອາເມລິກາໂດຍບໍລິສັດ DHL ຈະມາເຖິ່ງລາວປະມານ 4 ເຖິງ 5 ວັນ (ບໍນັບວັນອາທິດ). ຕົວຢ່າງ: ຖ້າເຄື່ອງທ່ານສົງອອກຈາກ Myus ວັນຈັນທີ່ປະເທດອາເມລິກາ, ເຄື່ອງຂອງທ່ານຈະມາຮອດປະມານວັນພຸດ ຫຼື ວັນພະຫັດທີ່ປະເທດລາວ.

4. ຊື້ເຄື່ອງຈາກຮ້ານທີ່ບໍ່ຮັບບັດລາວເຮັດແນວໃດດີ?

ມີຫຼາຍຮ້ານທີ່ບໍ່ຮັບບັດຈາດປະເທດລາວເຊັ່ນຮ້ານ Apple, Louis Vuitton, Polo Ralph Lauren, etc. ທ່ານສາມາດຊື້ຈາກຮ້ານຈຳພວກນີ້ໄດ້ໂດຍການໃຊ້ບໍລີການ Personal Shopper ຈາກ Myus ເຊິ່ງເພິ່ນຈະເປັນຜູ້ຊື້ໃຫ້ທ່ານໂດຍການເກັບຄ່າຊື້ 3% ຂອງມູນຄ່າເຄື່ອງ. 

ສຸດທ້າຍນີ້ ເຮົາຫວັງວ່າຄຳຕອບເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍທ່ານຫາຍຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບການຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍຈາກອາເມລິກາ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມໃດໆ ຫຼື ຢາກໃຫ້ທາງເຮົາແນະນຳສະຖານທີ່ຊື້ເຄື່ອງທີ່ປະຍັດເງີນ ໃຫ້ທ່ານສົງເຂົ້າມາຖາມພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ.  ຂໍຂອບໃຈທ່ານທີ່ຕິດຕາມພວກເຮົາ.

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:
MyUS.com