Bold Black & White

 

ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະ classic ໄປກວ່າການແຕ່ງກາຍໂທນດຳ ເພາະພະລັງ ແລະ statement ທີ່ມັນເປັ່ງອອກມາໃຫ້ຄົນຂ້າງໆເຮົາໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິ່ງຄວາມສຸຄຸມ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມເຂງຂອງເຮົາ, ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ຈະແຍກຈາກຄວາມມີສະໄຕກັບຄວາມບໍ່ມີສະໄຕມັນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ. ສະນັ້ນມາເບິ່ງກັນເລີຍກັບວິທີການແຕ່ງຕົ່ວໂທດດຳໂດຍເບິ່ງມີສະໄຕແບບ powerful women. [1. ສົບມື Diorama ຈາກ Christian Dior  (www.dior.com2.ເກີບໂປ່ງສີດຳ ຈາກ Christain Dior (www.dior.com3.ລິບສະຕິກສື No.38  ຈາກ Chanel (www.chanel.com)]

ຊື້ສິນຄ້າໄດ້ທີ່:
Farfetch.com (US)

 

myUS.com